НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

До відома авторів

 

1. Редакція приймає до друку оригінальні статті, написані спеціально для журналу “Економіка і прогнозування” за його профілем.

2. Статті подаються в електронному вигляді (надсилаються е-mail або на CD/DVD дисках); файл бажано називати прізвищем першого автора статті, наприклад, Kovalenko.doc.

3. Обсяг статті не повинен бути меншим за 14 сторінок і не перевищувати 40 тис. знаків, ураховуючи пробіли між словами та знаки пунктуації. Оптимальний обсяг – 18 сторінок.

Матеріали для публікації необхідно подавати у форматі редактора Microsoft Word, (формат А4, книжкова орієнтація, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 pt через 1,5 інтервали; параметри сторінки (поля) – по 2 см).

4. Необхідні елементи статті:

– індекс УДК;

– ім’я, по-батькові, прізвище автора (авторів); учений ступінь, учене звання;  номер ID ORCID або Research ID (за наявності); посада, місце роботи автора (авторів), повна офіційна назва організації – українською, російською та англійською мовами, юридична адреса організації трьома мовами; e-mail автора(авторів);

– назва статті (українською, російською та англійською мовами);

– розширені анотації українською, англійською та російською мовами (обсягом не менше 1800 знаків).

У анотаціях мають відображатися: загальний опис проблеми, що розглядається у статті; мета статті; застосовані методи дослідження;  основні наукові результати; теоретичне та практичне значення наукових результатів, сфера їхнього застосування. Текст анотації не повинен дублювати вступ або висновки статті. Анотація має бути інформативна (без загальних слів),  змістовна (відображати основний зміст статті та результати досліджень) і структурована;

– зазначення, в межах виконання якої НДР, програми чи теми написана стаття;

– ключові слова (ключові фрази не повинні бути довгими) – трьома мовами;

– код за класифікацією JEL .

5. У довідці про авторів необхідно зазначити: прізвище, повністю ім’я та по батькові автора (авторів); контактний(і) телефон(и); контактний(і) e-mail.

6. Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України. Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 редакційні колегії наукових видань в Україні можуть розглядати та рекомендувати до друку тільки ті наукові статті, що містять зазначені нижче структурні елементи:

чітку постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; формулювання  цілей статті; аналіз публікацій за проблематикою, що розглядається; стисло викладені результати інших дослідників, виокремлення недостатньо досліджених аспектів проблеми, що розглядається; виклад матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів із акцентуванням на головних думках та новизні; висновки з цього дослідження; перспективи подальших досліджень (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2008. – № 3. – С. 9–13 та 2009. – № 5. – С. 26–30).

7. Обов’язковим є посилання на авторів і джерела використаних або цитованих матеріалів (Список використаних джерел). Список використаних джерел подається у кінці статті у порядку згадування, а у тексті  статті посилання на номер джерела зі списку наводиться у квадратних дужках із зазначенням номера сторінки (наприклад: [1, с. 25]; [2, с. 46–48] тощо) і має складатися з таких двох частин:

1) власне Список використаних джерел, складений за новим ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016   і

2)  References  джерела з цього Списку латиницею оформлені згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010.

До Списку використаних джерел (1) включаються тільки публікації, згадані в тексті статті.

Приклади оформлення:

для книжок

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: кол. моногр. / НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. Київ, 2015. 544 с.

Міщенко В.І., Сомик А.В., Лисенко Р.С. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в умовах кризи. Київ: Центр наукових досліджень НБУ – УБС НБУ, 2010.  96 с.

для журналів

Олефір В.К. Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України. Економіка і прогнозування. 2016. № 4. С. 91–105.

Мельник Т.М., Пугачевська К.С. Імпортозалежність економіки України і пріоритети селективного імпортозаміщення. Економіка України. 2016. № 4. С. 29–44.

Інтернет-ресурси

Кораблін С. Валютна лібералізація по-українськи: втеча від реформ. Дзеркало тижня. 2017. 8 квітня. № 13. URL: http://old.gazeta.dt.ua/macrolevel/valyutna-liberalizaciya-po-ukrayinski-vtecha-vid-reform-239047_.html

Sauvant Karl P. The Evolving International Investment Law and Policy Regime: Ways Forward. Geneva: ICTSD & WEF, 2016. URL: http://www.ictsd.org

У References (2)  до опису статті необхідно вносити:

– транслітеровані прізвища всіх авторів (прізвище від імені відділяється комою);

– рік виходу книги/статті у круглих дужках ( );

–  переклад назви книги/статті англійською мовою;

– транслітеровану назву журналу або аббревіатуру (за ISSN) і — через тире — переклад назви журналу англійською мовою  (у тексті виділяється курсивом). Прохання, зокрема, коректно зазначати назву нашого журналу “Економіка і прогнозування”:

Ekonomìka ì prognozuvannâ (Ekon. prognozuvannâ);

– число журналу (том, випуск) та сторінки – цифрами через кому.

У кінці опису у квадратних дужках для всіх джерел, крім англомовних, обов’язково треба зазначити мову джерела, наприклад, [in Ukraine], [in Russian],  [in German].

Зарубіжні стандарти з бібліографічного опису не використовують такі розділові знаки, вживані в українському ДСТУ, як «/ », «;», «–».

Приклади бібліографічного опису за стандартом АРА:

Стаття

Mel’nik, T.M., Pugachevskaya, K.S. (2016). Import dependence of Ukraine’s economy and priorities of selective import substitution. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4, 29-44 [in Ukrainian].

Книга

Krysovatyi, A. I. (2005). Theoretical and organizational dominants and practice in the implementation of tax policy in Ukraine. Ternopil: Kart-blansh [in Ukrainian].

Інтернет-ресурс

Korablin, S. (2017, April 8). Currency liberalization in Ukrainian: escape from reforms. Zerkalo nedely. UkraynaMirror of the week, 13. Retrieved from URL: gazeta.dt.ua [in Ukrainian].

Kemfert, C. Welsch, H. (1998). Energy-Capital-Labor Substitution and the Economic Effects of CO2 Abatement: Evidence for Germany. Retrieved from http://www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL1998/NDL1998-076.pdf

Транслітерація української мови латиницею виконується на основі Постанови Кабінету Міністрів України  від 27 січня 2010 р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/ lows/show/55-2010-п). Транслітерація російської мови латиницею виконується на основі міждержавного стандарту ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-95) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом» (http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ7.88-2003/3). Безоплатно скористатися програмою транслітерації україномовного тексту латиницею можна на сайті http://litopys.org.ua, а російськомовного тексту – на сайті http://www.translit.ru

8. Графічний матеріал виконується у доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми (графіки) – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки у вигляді організаційних діаграм – за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; математичні формули – у редакторі формул Microsoft Equation (3.0).

Усі графічні матеріали мають бути якісно і чітко відображені у чорно-білому варіанті.

Прохання надавати графічні матеріали окремими файлами (файл повинен містити числові дані, пов’язані з рисунком).

Рисунки й схеми, виконані у Word, повинні бути згруповані всередині єдиного об’єкта. Графічні  матеріали, скановані або взяті з Інтернету і вставлені в документи Word, прохання не використовувати, оскільки вони непридатні для поліграфії.

Рисунки і схеми мають бути чіткими і добре читатися після зменшення до 12 х 20 см (при розмірі шрифта 8–9 pt).

Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки розміщують безпосередньо під таблицями, далі обов’язково зазначається джерело (розроблено за джерелом або авторська розробка). Перед таблицями у тексті обов’язково мають бути посилання на них.

9. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій.

10. Звертаємо Вашу увагу: з 2019 року видання журналу відбувається паралельними випусками – українською та англійською мовами, тому подавати до редакції статті англійською мовою, написані не носіями цієї мови,  необхідно  тільки за наявності їх  адекватно відповідного варіанта українською.

11. Статті не за профілем журналу або оформлені не за викладеними вище правилами до реєстрації не приймаються.

12. Кожна стаття рецензується (всліпу) фахівцями з відповідної тематики, які мають відповісти на ряд запитань, що усебічно характеризують рівень статті. Причинами негативної рецензії можуть бути відсутність новизни, несамостійне дослідження, недостатня доказова база, невміння зробити висновки і окреслити перспективу, погане опрацювання матеріалу, некоректне використання термінологічного та методологічного апарату тощо.

У разі негативної рецензії стаття може бути повернена на доопрацювання або відхилена редколегією, про що автору надсилається повідомлення. Якщо стаття потребує доопрацювання, новий, перероблений автором її варіант рецензується повторно.

За позитивних відгуків та після належного доопрацювання кожну статтю розглядають на засіданні редакційної колегії, де остаточно затверджують у номер відкритим голосуванням.

13. Після процедури рецензування і затвердження редколегією статті до друку з автором укладається Ліцензійний договір про передачу прав на статтю.

14. Статті до журналу подаються:

до № 1 – до 15 лютого;  до № 2 – до 15 травня;   до № 3 – до 15 серпня;  до № 4 – до 15 листопада.

15. Публікації у журналі безкоштовні. Гонорари за статті не виплачуються. Кожен автор отримує безкоштовно авторський примірник журналу.

16. Редакційна колегія засуджує будь-які вияви плагіату.

17. Редакція з авторами не листується.

Надсилати матеріали за електронною адресою:

eip@ief.org.ua